[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Ølsemagle Revle - Geografiske forhold

Ølsemagle Revle en ø i Køge Bugt, der dukkede dukkede op af havet for ca. 100 år siden.
Hvordan det er gået til, kan du læse mere om her på denne side.

Landskabsdannelsen ved Køge Bugt går imidlertid mange flere år tilbage til den sidste istid for mange tusinde år siden. Også efter istiden skete store ændringer. Bl.a. kunne man gå tørskoet over til Sverige. Køge Bugt området var faktisk landfast med Skåne i Sverige indtil stenalderen omkring 4000 år f. kr. Læs mere om landskabsdannelsen i istiden.

Efter nogle havstigninger (transgressioner) i stenalderen startede en marin erosion af både Stevns Klint og Møns Klint. Denne erosion nedførte en materialvandring af flintesten og sand fra begge klinter mod nord-vest og syd-vest langs kysten. Fra Stevns Klint til Tryggevælde Å's udløb består det aflejrede materiale i hovedsagen af flintesten, mens det længere mod nord i Køge Bugt udelukkende består af sand.

Årsagen til, at revlekomplekset ved Ølsemagle er dannet netop på det sted, hvor det ligger i dag, er vanskelig at give.  Blot kan det konstateres, at revledannelsen ligger parallelt med kurven for 2-meters vanddybde i en afstand af ca. 300 m, og at der her må have været gunstige betingelser for sedimentation.

Barriere ø
Ølsemagle revle er en såkaldt barriere ø. Metodikken ved dannelsen af en barriere er detaljeret beskrevet af Axel Schou, Det marine forland, H. Hagerups Forlag, 1945, og i Danmarks Natur 4, 1969.
 


Revlekompleksets udvikling.
Tidspunktet for begyndende dannelse af revlekomplekset ved Ølsemagle er tilsyneladende tiden efter Litorina-havets transgression. Den oversøiske tilsynekomst kan ved hjælp af gamle luftfotografier og kort fra Geodætisk Institut fastlægges til årene mellem 1895 og 1907.Kortet fra 1895 viser intet oversøisk, mens der i 1907 ses nogle få øer, som har hævet sig over havoverfladen.På et luftfoto fra 1931 over Ølsemagle revle har man kunnet iagttage en spredt vegetation, hvorfor man må regne med at øen på dette
tidspunkt har været hævet over havoverfladen en stor del af tiden.Kortet fra 1937 viser en fortsat udvikling. Ølsemagle revle består da af en sammenhængende ø-dannelse på ca.1300 m i længden og 6 mindre øer, som strækker sig over ca. 500 m.I 1952 er revlen blevet én samlet ø med en længde på ca. 2 Km. Udviklingen fra 1952 og til 1973 består i en fortsat
længdevækst af såvel nord- som sydspidsen af revlen. I 1973 har øen en længde på 2,64 km, opmålt efter luftfoto (fra 1973).


Dæmning
I juli 1969 gøres Ølsemagle Revle landfast med Sjællandskysten med en dæmning lavet af materialer fra en nedrevet gård. Udførelsen af dæmningen blev sat i scene af den daværende Ølsemagle kommune, uden forudgående tilladelse fra fredningsmyndighederne. Revlens direkte forbindelse med baglandet medførte en forstærket færdsel på denne.Tilgroning af strandlagunen
Efterhånden vil der ske en tilgroning af laguneområdet, og revlen vil blive landfast.
En udvikling i lighed med Trylleskoven - Karlslunde Mose. Trylleskoven ligger på den tidligere barriere ø, og Karlslunde Mose er en tilgroet strandlagune.


Se også:
Botaniske forhold på Ølsemagle Revle
Observerede fugle på Ølsemagle Revle

Rapport:
Ølsemagle Revle, undersøgelser og forslag til naturforvaltning
Udgiver: Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning
Udgivelsesår: 2003

 

 

kystarkiv.dk