[ Planter på stranden | Strandens plantezoner | Aktiviteter på stranden ]

Strandens plantezoner

zoner.gif (4056 bytes)
Forstrand
10-20 m
Sodaurt
Strandarve
Strandsennep
Spydmælde
Kruset skræppe
Klit
5 - 20 m
Marehalm
Sand-Hjælme
Gul Snerre
Rejnfang
Mark bynke
Klitrose
Strandært
Stedmoderblomst
Tagrør
Sandmark
30 - 100 m
Hare-kløver
Høst-borst
Lugtløs Kamille
Strandmalurt
Klithede
Hedelyng
Blåklokke

Havvandets saltholdighed svinger mellem 2 % og under 0,8%. Gennemsnit for overfladevand: 0,8%. Havets salt har betydning for de planter, som kan gro på stranden. Forstranden bliver ofte oversvømmet af havvand, klitten kun få gange.

Forstranden

Bredde: 10-20 mter. Højede over havoverfladen: 0  til +150 cm.
Strækker sig fra fra klitten ned til havstokken. Karakterplante er Strandarve.

Vinden og havet skaber til stadighed urolige forhold på forstranden, hvis højde og brede stadig ændres. Der ophobes vekslende mængder tang, som samles i opskylslinier på vekslende niveau, og de fleste forekommende arter er afhængige af den næring, der frigøres ved tangens nedbrydning.

På skråningen op mod klitten danner Strandarve ofte tætte tæpper. Her findes også Marehalm, Sodaurt, Strandsennep, Meldearter, Strand-Kvik, Strandkamille og Kruset skræppe.

Klitzonen

Den når op omkring 2 m over havfladen. Den grågrønne farve skyldes væsentligst Marehalm, der er karakterplante for klitzonen som helhed.

Den hvide klit. Bredde: 3-15 meter. Højde: +150 cm til maximum 200-230 cm mod baglandet + 180 cm.
Den del af klitten, der ligger nærmest forstanden og det åbne hav - den hvide klit, er stærkt udsat for videns påvirkning. Bunden er ustabil, idet vinden blæser nyt sand til fra forstranden, dels flytter om på klitsandet. Den forreste del af klitten sand indeholder en del næring, og giver voksemuligheder for arter som Sodaurt, Strandarve, Strandsennep, Stedmoderblomst, Gul Snerre, Rød Svingel, Gederams, Kruset Skræppe, Bittersød Natskygge og Rejnfang.

Den grå klit. Bredde: 5-30 meter.  Højde: +60 til +180 cm. Delvist dækket af havet i gennemsnit 1 dag/år.
Klittens inderside, der strækker sig jævnt skrånende ned til omkring 60 cm over havet er mere artsrig. I modsætning til den hvide klit er sandbunden på denne inderskråning rolig, som den ligger i læ bag klittens højeste del. Den vigtigste plante er Marehalm. En art, som kan betgnes som en lokal karakterart er Strandært. Meget markant er forekomsten af Rynket Rose

 

kystarkiv.dk